Profesjonalnie o kredycie

Kredyt jest produktem bankowym, oferowanym klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Kredyt jest również poważnym źródłem dochodów banków. W prawie bankowym definicja kredytu nie jest jednoznaczna, ogólnie kredyt definiowany jako stosunek ekonomiczny pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, którego celem jest dostarczenie przez bank określonej kwoty środków pieniężnych dla kredytobiorcy, pod warunkiem jej późniejszego zwrotu wraz z wynagrodzeniem banku w postaci odsetek i prowizji. Zgodnie z polskim prawem kredyt może być udzielany przez banki oraz inne przedsiębiorstwa, które są nadzorowane przez bank.

Kredyt, jako usługę sektora bankowego, można klasyfikować pod względem różnych kryteriów. Najczęściej kredyt dzieli się ze względu na cel, okres kredytowania, rodzaj waluty, sposób zabezpieczenia czy sposób uruchomienia kredytu. Najczęściej spotykane są kredyty gotówkowe i hipoteczne.

Kredyt gotówkowy to rodzaj pożyczki pieniężnej, która może być przeznaczona na dowolny cel. Kwota kredytów gotówkowych udzielanych w Polsce sięga 100 000 zł, a okres spłaty kredytu może wynosić aż 8 lat. W praktyce jednak bardzo często spotyka się kredyty udzielane na 1 lub 2 lata. Wysokość kredytu gotówkowego udzielanego przez bank jest uzależniona od dochodów zadeklarowanych przez klienta banku oraz jego pozostałych zobowiązań kredytowych wobec banków. Im wyższy dochód klienta i mniejsze obciążenie innymi kredytami tym większą szansę ma klient na uzyskanie wyższego kredytu gotówkowego (wysokie kwoty kredytów gotówkowych uzyskać można w portalu kredytypozyczki.com). Koszt kredytu uzależniony jest od kilku czynników, m.in. prowizji banku, wysokości oprocentowania, okresu spłaty kredytu. Do kosztów kredytu zaliczane są również inne zobowiązania klienta, wynikające m.in. z ubezpieczenia kredytu.

Kredyt hipoteczny różni się znacząco od kredytu gotówkowego. Ten kredyt to każdy kredyt zabezpieczony hipoteką. Z ekonomicznego punktu widzenia kredytem hipotecznym jest taki kredyt, który ma długi okres spłaty, ma zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomości i dodatkowo przedmiot kredytu jest powiązany z przedmiotem zabezpieczenia. Kredyt hipoteczny odznacza się również niższym oprocentowaniem w porównaniu z kredytem gotówkowym, co wynika z mniejszego stopnia ryzyka kredytowego.

W praktyce kredyt hipoteczny można podzielić ze względu na cel kredytowania. Istnieje kredyt hipoteczny udzielany na zakup nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Drugim rodzajem jest kredyt udzielany na inny cel, a jego zabezpieczeniem jest nieruchomość będąca własnością kredytobiorcy. Gdy kredyt nie zostanie spłacony, bank w drodze licytacji może odzyskać część udzielonego kredytu.

Wysokość udzielanego kredytu hipotecznego jest uzależniona od oszacowanej wartości nieruchomości – stosunek udzielonego kredytu do wartości nieruchomości jest określany jako loan to value LTV i może wynosić nawet 100% (zobacz najnowsze kredyty hipoteczne na 100% wartości nieruchomości).

Kredyt hipoteczny charakteryzuje się długim okresem spłaty i wiąże się z wieloletnią umową kredytową, z reguły jednak przy zachowaniu jednolitego sposobu płatności. Kredyt hipoteczny charakteryzuje się także tym, że istnieje możliwość odsprzedania go jako wierzytelności bezpośrednio na rynku kapitałowym, może także stanowić podstawę emisji listów zastawnych.

Kredyt mieszkaniowy nr 1SPRAWDŹ
+